انقلاب اسلامی در کشکوئیه رفسنجان

مقابله مردم کشکوئیه رفسنجان با ساواک