برشی از خاطرات آیت الله عبدالله محمدی

ماجرای تأسیس حوزه علمیه ایلام