اعتراف قطب زاده در دادگاه انقلاب ارتش:

با صراحت می‌گویم خودم را مجرم می‌دانم

برگی از پرونده عملیات فروغ جاویدان در تنگه مرصاد

پشتیبانی امریکا از سازمان منافقین در عملیات فروغ جاویدان