بازخوانی به بهانه سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری

رشادت دلیران تنگستان در برابر تجاوز قوای انگلیس