انتشار به مناسبت هفته حقوق بشر امریکایی

رسوایی چهره ضد حقوق بشری آمریکا در جهان