مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: موانع تحقق توسعه سیاسی در دوره سلطنت رضا شاه 1320-1304
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: جامعه شناسی سیاسی
تاریخ انتشار: ۷۸/۰۱/۱
قیمت: ۷۵۰۰ ریال
شمارگان: ۳۰۰۰
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

در این اثر سعی شده است ضمن تبیین موانع توسعه سیاسی از رهگذر شناخت پایه های دیكتاتوری پهلوی اول، بنیادهای مطلقه این رژیم در مورد بازشناسی قرار گیرد و به تحلیل بسترهایی بپردازد كه مردم مسلمان ایران را به مبارزه با رژیم شاهنشاهی تحریص نمود.